O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Justyna Żukowska: Europejski poziom edukacji Justyna Żukowska: Europejski poziom edukacji

Politechnika Świętokrzyska kształci blisko 9 tys. studentów na czterech wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Posiada 11 kierunków i 33 specjalności. Oferuje studia I, II i III stopnia. Jest uczelnią typu uniwersyteckiego, której działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i kreatywny udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa w Polsce oraz kształcenia twórczej kadry naukowo-technicznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. STANISŁAWEM ADAMCZAKIEM, rektorem.

– Panie Rektorze, podczas gdy inne uczelnie mają kłopoty z naborem, Politechnika Świętokrzyska zyskuje uznanie wśród młodzieży; liczba studentów rośnie…
– Istotnie, notujemy wzrost liczby studentów na pierwsze lata, co – biorąc pod uwagę, że są to roczniki niżu demograficznym – jest rzeczywiście zjawiskiem dla nas pozytywnym. W tym roku zrekrutowaliśmy o 600 studentów więcej niż w tamtym roku, co stanowi wzrost o 30 %. Używając określenia „nas” mam na myśli nie tylko uczelnię, ale także społeczności miasta i regionu: bez dobrze wykształconej kadry inżynierskiej rozwój gospodarki a nawet cywilizacyjny nie jest możliwy. Myślę, że jest kilka zasadniczych powodów, dla których młodzi ludzie wybierają naszą uczelnię: po pierwsze – inżynierów nie dotyka bezrobocie, przeciwnie, są bardzo atrakcyjni dla rynku pracy; po drugie – naszą ofertę edukacyjną wzbogaciliśmy o trzy nowe kierunki inżynierskie kluczowe dla rozwoju gospodarki tj. architekturę i urbanistykę, transport oraz elektronikę i telekomunikację. Planujemy uruchomić kierunek: edukacja techniczna i informatyczna, jak też inżynieria bezpieczeństwa, a na studiach podyplomowych – audyt energetyczny. Trzeci powód – to nasze działania polegające na tym, że uczniów klas maturalnych przygotowujemy do podjęcia studiów u nas poprzez wyrównywanie szans związanych z edukacją w dziedzinach nauk ścisłych głównie matematyki i fizyki. W rezultacie naszych działań liczba studentów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła, ale jesteśmy gotowi na zwiększenie tej liczby do 12 tysięcy.

– Politechnika zapewnia komfortowe warunki studiowania, na europejskim poziomie…
– Jest to możliwe głównie za sprawą unijnych pieniędzy. Realizujemy projekt MODIN II, „Modernizacja i Rozbudowa Bazy Edukacyjno-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie I,1; Infrastruktura uczelni wyższych” – doceniony w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przedmiot projektu to dalsza modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej, w szczególności modernizacja budynków dydaktycznych wraz z pasażami, halami, łącznikami oraz budowa nowej, wielofunkcyjnej auli wykładowej na 600 miejsc z łącznikiem do budynku dydaktycznego. Planujemy również zagospodarowanie terenu, modernizację i rozbudowę bazy laboratoryjnej wraz z wyposażeniem w stosowny sprzęt naukowo-badawczy. Tworzymy możliwości zarówno współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi jak i współpracy z jednostkami przemysłowymi naszego regionu. Budujemy wspólnie z ECHO INVESTMENT profesjonalną Halę Sportową.

– Uczelnia współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi…
– Tak, m.in. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Macedonii, Niemczech, Serbii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech, a także na Łotwie, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają szansę odbywania części studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w niektórych z tych ośrodków, a pracownicy Politechniki mogą tam uzyskiwać stopnie naukowe. Politechnika uczestniczy także w projektach badawczych i dydaktycznych programach międzynarodowych.

– Dziękuję za rozmowę.

Politechnika Świętokrzyska zajęła drugie miejsce w konkursie „Przymierz się” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucję Zarządzającą Programem Rozwój Polski Wschodniej, który rozstrzygnięto 17 października 2009. Rywalizowały w nim projekty realizowane w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, które znajdują się na liście projektów indywidualnych PO RPW, oraz te, które zostały wybrane do dofinansowania do 27 września 2009 roku. Do konkursu zgłoszono 133 projekty z pięciu województw Polski Wschodniej.
Potwierdzeniem naszej pozycji międzynarodowej jest nadanie Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej dwóm uczonym z zaprzyjaźnionych uczelni, z którymi współpracujemy tj. Profesorowi Peterowi Herbertowi Osanna z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu i Profesorowi Antoninowi Vitečkowi VŠB - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

 

Justyna Żukowska: Europejski poziom edukacji Powrót do listy artykułów