O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Marcin Kmieciak: 40 lat minęło… Marcin Kmieciak: 40 lat minęło…

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach jest uczelnią dynamicznie rozwijającą się. Na siedmiu wydziałach w Kielcach oraz w Filii w Piotrkowie Trybunalskim i Staszowie studiuje blisko 24 tys. studentów i ponad tysiąc słuchaczy studiów podyplomowych. W roku akademickim 2009/2010 Uczelnia prowadzi nabór na 30 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferta kształcenia obejmuje prawie 150 specjalności na kierunkach pedagogicznych, medycznych, artystycznych, humanistycznych i przyrodniczych. Kształcimy studentów na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich oraz habilitacje w zakresie historii.
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny posiada cztery instytuty: Pedagogiki i Psychologii, Edukacji Szkolnej, Edukacji Muzycznej, Sztuk Pięknych. Strukturę Instytutu Sztuk Pięknych tworzy pięć zakładów: Historii i Teorii Sztuki, Malarstwa, Grafiki, Rysunku oraz Rzeźby.
Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym prowadzony jest program Feniks, który ma na celu popularyzację i wspomaganie nauki fizyki w szkołach, aby rozwinąć kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne i informatyczne uczniów. Od nowego roku akademickiego 2009/2010 w ramach programu grant Progres – Programu zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach kluczowych dla gospodarki połowa studentów kierunków: chemia, fizyka, fizyka techniczna, informatyka, matematyka i ochrona środowiska otrzyma wsparcie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały okres trwania studiów. Ponadto studenci wymienionych kierunków zostaną objęci kursami wyrównawczymi z matematyki, fizyki i chemii, zajęciami typu „case study” oraz kursami „Business English” oraz „Przedsiębiorczy Student”.
UJK uruchomił Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Staszowie. Są to studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz na kierunku Politologia specjalności: Polityka regionalna, Polityka międzynarodowa, Służby społeczne.
W planach rozwoju ośrodka akademickiego w Kielcach jest najnowocześniejszy w regionie Campus, powstający w północnej części miasta. Istniejący budynek „G” jest początkiem wielkiej rozbudowy: przy ul. Świętokrzyskiej znajdą się wszystkie wydziały Uniwersytetu. Nowe obiekty znacznie poprawią warunki pracy i studiowania. Powstanie Campusu jest niezbędne dla dalszego rozwoju Uczelni w kierunku uniwersytetu klasycznego.
Realizując innowacyjny scenariusz rozwojowy określony w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, przewidujący rozwój form działalności gospodarczej w trakcie edukacji, utworzono w Uczelni pierwszy w regionie świętokrzyskim Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. W ciągu pierwszego roku w ramach inkubatora powołanych zostało ponad 20 firm, a ponad 1000 studentów wzięło udział w organizowanych przez inkubator szkoleniach i konferencjach.
___________________________________________

40 lat temu decyzją Prezesa Rady Ministrów z 19 czerwca 1969 r. powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską z zadaniem przygotowania kadry pedagogicznej dla województwa kieleckiego. Otwarto trzy wydziały: humanistyczny z kierunkiem studiów: filologia polska z historią i filologią rosyjską, wydział matematyczno-przyrodniczy z kierunkami studiów matematyka z fizyką i geografia z wychowaniem obywatelskim oraz wydział pedagogiczny z kierunkami: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym i nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym. Studiowało wówczas 335 osób. W 1973 roku WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która prowadziła 14 kierunków dziennych i zaocznych studiów magisterskich. W 1979 r. Uczelnia otrzymała imię Jana Kochanowskiego. W 1980 r. powołano pierwsze kierunki studiów podyplomowych, a od roku akademickiego 1981/1982 Wydział Zamiejscowy WSP w Piotrkowie Trybunalskim (obecnie filia). W 1992 r. stworzono Wydział Zarządzania i Administracji z dwoma kierunkami: zarządzanie i marketing oraz politologia. Uchwałą Sejmu RP od 1 września 2000 r. Uczelnia uzyskała status akademii oraz nazwę Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego. W 2002 r. uzyskała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii. W roku akademickim 2002/2003 wszystkie wydziały rozpoczęły prace nad wdrożeniem systemu punktów kredytowych (ECTS). 23 stycznia 2008 r. parlament jednomyślnie przyjął rządowy projekt ustawy o nadaniu Akademii Świętokrzyskiej nazwy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie Uczelnia posiada osiem uprawnień do nadawania stopnia doktora, tj. dwa w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz językoznawstwo; trzy w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, geografia oraz biologia. Od września 2007 uczelnia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne oraz od listopada 2007 na kierunku pedagogika. Ósme uprawnienia do doktoryzowania Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała na kierunku politologia.

Marcin Kmieciak: 40 lat minęło… Powrót do listy artykułów