O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Będzie piękniej i wygodniej Będzie piękniej i wygodniej

Rozwój Kielc jest ściśle związany z wykorzystywaniem dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 918 mln zł, z czego ok. 672 mln zł planuje się pozyskać z funduszy unijnych.

Ambitne plany są już częściowo realizowane. Podpisano trzy umowy o dofinansowanie, w wyniku których pozyskano ok. 22 mln zł z UE. Pierwsza umowa została podpisana 30 marca 2009r. i dotyczyła przebudowy Amfiteatru Kadzielnia. Modernizacja Amfiteatru to pierwszy etap programu zagospodarowania terenów poprzemysłowych, znanych jako Geopark. Ze względu na unikalne w skali Europy wartości, Geopark będzie centrum regionu łączącym funkcje promocyjne i turystyczne, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz promocji dziedzictwa Kielc poza granicami kraju. 6 lipca 2009 podpisano umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych, które potrwają do połowy 2010 roku.

„Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic” to drugi projekt, dla którego podpisano umowę o dofinansowanie (7 lipca 2009r). Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Kielc i regionu, poprzez poprawę dostępu do dróg krajowych i międzynarodowych. 30 lipca 2009 podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych, których zakończenie planowane jest na sierpień przyszłego roku.

Trzecia umowa o dofinansowanie została podpisana 21 września 2009r. i dotyczyła projektu pn. „Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach”. Inwestycję rozpoczęto we wrześniu, planowane zakończenie robót budowlanych przewiduje się na styczeń 2010 r.

W listopadzie podpisano umowy o dofinansowanie dla największego projektu Miasta Kielce „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 303 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 233 mln zł; na projekt składają się m.in.:
budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego;
budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce);
budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów);
zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów, zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów – realizacja tego zadania rozpoczęła się 1 czerwca, a 15 października 2009 podpisano umowę na uruchomienie i obsługę nowych trzynastu linii autobusowych;
Kontynuowana będzie również rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc zapoczątkowana przebudową ul. Sienkiewicza.
We wrześniu 2009, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce”, w kolejce czekają dwa następne – pierwszy dotyczy budowy sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie miasta, zaś drugi związany jest z dalszą rewitalizacją miasta i otwarciem komunikacyjnym historycznego obszaru Stadion dzięki budowie przebicia ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego oraz przebudowie placu przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach.

W rozwoju społeczno-gospodarczym miasta niezwykle istotną rolę odgrywa również budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach. W sierpniu 2009r. opracowana została przez Konsorcjum POLCONSULT Sp. z o.o. i APA Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., szczegółowa koncepcja architektoniczno-budowlana i funkcjonalno-przestrzenna Regionalnego Portu Lotniczego Kielce wraz z projektem budowlanym I etapu realizacji przedsięwzięcia. Istotnym czynnikiem umożliwiającym dalsze postępy inwestycji było wydanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego promesy zezwolenia na założenie lotniska, co nastąpiło we wrześniu br.
Według aktualnego harmonogramu, w pierwszej połowie 2010 roku zaplanowano rozpoczęcie prac makroniwelacyjnych terenu.

 

Będzie piękniej i wygodniej Powrót do listy artykułów