O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Portrety: Bolesław Markowski Portrety: Bolesław Markowski

Jedną z najciekawszych postaci wśród kieleckich prawników był Bolesław Markowski, człowiek o wielkiej wrażliwości społecznej, uczestnik wydarzeń politycznych na arenie ogólnopolskiej, ekonomista i wybitny działacz państwowy.
Urodził się w Zawichoście, w 1874r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Kielcach. Po złożeniu ostatecznych egzaminów w 1885r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Warszawie. Następnie osiadł w Kielcach, w roku 1885 był sekretarzem przy prokuraturze Sądu Okręgowego, później kierownikiem sekcji w wydziale cywilnym sądu. W latach 1891-1911 był pisarzem i sekretarzem hipotecznym, a w okresie 1911-1915 posiadał własną kancelarię adwokacką.
Był inicjatorem powstania w Kielcach Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, w 1903r.  m.in. z jego inicjatywy rozpoczęła działalność Szkoła Handlowa Męska w Kielcach (obecnie Liceum im. Jana Śniadeckiego). W roku 1908 uczestniczył w powstaniu kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, brał udział w akcjach odczytowych, wspierał muzeum PTK w Kielcach, był ofiarodawcą licznych eksponatów i książek.
W latach I wojny światowej zakładał Komitet Ratunkowy Obywatelski m. Kielc, w latach 1916-1918 przewodniczył radzie miasta, działał w zarządzie Związku Miast Królestwa Polskiego, był członkiem Rady Stanu powołanej z inicjatywy cesarzy Austro-Węgier i Niemiec, a w roku 1919 został wiceprezydentem Kielc.
Mniej znany jest okres działalności Bolesława Markowskiego w służbie państwowej. W okresie 1919-1920 Markowski był prezesem kieleckiego oddziału Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, od marca 1920r. był dyrektorem Izby Skarbowej w Kielcach, a we wrześniu 1921r. Minister Skarbu powierzył mu czynności wiceministra, z zadaniem zajęcia się Departamentem Administracyjnym, Podatków i Opłat oraz Departamentem Ceł.
W latach 20. XX wieku wykładał prawo w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, w 1925r. otrzymał tytuł profesora, był  kierownikiem katedry prawa skarbowego, pełnił funkcje prorektora i rektora uczelni (1928-1929). Zajmował się problematyką reformowania nauczania wyższego, proponował wprowadzenie „naukowego studium dla kandydatów do wyższej służby administracyjnej”.
Naczelnym zadaniem proponowanego kierunku miało być połączenie wielu wątków z zakresu nauk społecznych, prowadzenie badań naukowych, pogłębianie wiedzy, rozwój nauki, „…przygotowywanie umysłów słuchaczy do samodzielnego myślenia w zakresie nauk społecznych”. Reforma nauki zaproponowana przez Markowskiego wiązała się z zapewnieniem w przyszłości wykształconych kadr w wymiarze sprawiedliwości, służbie dyplomatycznej i  służbie administracyjnej.
Markowski prowadził w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie jednoroczne studium przygotowawcze o profilu prawno-administracyjnym i ekonomiczno-skarbowym. Program obejmował następujące zagadnienia: administracja skarbowa, historia administracji w Polsce i państwach zaborczych, ustrój władz i urzędów skarbowych, prawo, prawo podatkowe, prawo budżetowe, rachunkowość i kasowość państwowa, nauka o pieniądzu i kredycie.
Interesującym, a nawet sensacyjnym epizodem w jego działalności państwowej były wydarzenia w czasie zamachu majowego Józefa Piłsudskiego w 1926r. 14 maja o trzeciej po południu zgłosili się do Ministerstwa Skarbu oficerowie Wojska Polskiego i przedstawili B. Markowskiemu i G. Czechowiczowi pismo Komendy Miasta Warszawy z żądaniem wypłaty z budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych 3 milionów złotych, „…przy czym oświadczyli, że chcieliby uniknąć środków gwałtownych i połączonego z tym ujemnego wrażenia na zewnątrz”. 
Wiceministrowie „…chcąc uniknąć zastosowania przez władze wojskowe gwałtu, po odbytej naradzie i po stwierdzeniu, że zgłoszone żądanie mieści się w granicach otwartych Ministerstwu Spraw Wojskowych kredytów na miesiąc maj, postanowili zarządzić wypłatę żądanej kwoty, jednakże z zachowaniem wszystkich wymaganych formalności rachunkowo-kasowych”.
Jesienią 1926r. w obliczu zmian zachodzących w Polsce po zamachu majowym Bolesław Markowski odszedł ze służby państwowej. Kontynuował swoją działalność naukową i pracę dydaktyczną. W latach 30. oddał się pracy społecznej na rzecz Kielc i mieszkańców miasta.
Był autorem wielu uregulowań prawnych oraz prac naukowych z zakresu prawa i skarbowości. Zmarł w roku 1936 i pochowany został na Cmentarzu Starym w Kielcach.

dr Jan Główka

Portrety: Bolesław Markowski Powrót do listy artykułów