O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Europejski poziom kształcenia. Europejski poziom kształcenia.

– Myślę, że nowa kadencja będzie okresem dalszego rozwoju naszej uczelni, liczę na twórczą współpracę z całym środowiskiem akademickim dla jej dobra – mówił  prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, po tym, jak został ponownie rektorem Politechniki Świętokrzyskiej.

Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych.
W czerwcu dokonano uroczystego otwarcia Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych, w skład którego wchodzą trzy pracownie: Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów, Multikomputerowa Robotów Mobilnych i Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji. Pierwsza z wymienionych służyć ma do prac naukowo-badawczych, które będą dotyczyć przetwarzania obrazów medycznych, rozpoznawania cech obiektów, radiolokacji, rozpoznawania znaków, opracowywania map topograficznych i pogodowych oraz badań materiałowych, a także szeroko rozumianej zdalnej inspekcji: procesów produkcji, ruchu drogowego, inteligentnych budynków i wielu innych rozwiązań. Multikomputerowa Pracownia Robotów Mobilnych będzie prowadzić badania teoretyczne i aplikacyjne nad możliwościami zastosowania „mobotów” do monitorowania otoczenia i jego kształtowania, wspomagania procesów produkcyjnych oraz innych przedsięwzięć, w których udział człowieka jest ograniczony ze względu na bezpieczeństwo lub dostępność. Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji zajmować się będzie analizą wybranych metod podejmowania decyzji w informatycznych systemach zarządzania. Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych powstało w ramach projektu MOLAB „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Stypendia dla studentów – kierunki zamawiane.
Przeszło 7 milionów złotych otrzyma w nowym roku akademickim Politechnika Świętokrzyska na dofinansowanie kierunków zamawianych (czyli strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski). Wniosek uczelni zajął 28. miejsce spośród 260., które wpłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie uzyskały 93 najwyżej ocenione projekty. Dzięki przyznanym środkom najlepsi studenci, którzy kształcą się na kierunkach zamawianych, otrzymają miesięczne stypendium nawet w wysokości tysiąca złotych. Na taką pomoc będą mogli liczyć studenci pięciu kierunków: inżynierii środowiska, energetyki, informatyki, automatyki i robotyki oraz mechaniki i budowy maszyn.

Profesorowie w komitetach Polskiej Akademii Nauk.
Naukowa działalność profesorów Politechniki Świętokrzyskiej jest wysoko oceniania i zapraszani są oni do udziału w pracach najpoważniejszych naukowych gremiów – Polskiej Akademii Nauk (jest państwową instytucją naukową, będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych z drugiej – siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym). Znaleźli się tam:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c – w 2011r. został wybrany na 4. kadencję do Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz powołany w kadencji 2011-2014 na funkcję wiceprzewodniczącego tego komitetu. Również  w 2011r. został wybrany na 2. kadencję do Komitetu Budowy Maszyn PAN. Został także wiceprzewodniczącym Konfederacji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych  (2012); to ciało doradcze i opiniodawcze, które zrzesza 24 uczelnie, kształcące na kierunkach technicznych i ścisłych. Wybór profesora Adamczaka to docenienie bardzo dobrych wyników Politechniki Świętokrzyskiej. Pełni także funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Mechanik” – istniejącego od 107. lat pisma naukowo-technicznego, najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf – Kierownik Katedry Urządzeń Mechatronicznych na Wydziale Mechatroniki I Budowy Maszyn, w 2011r. został wybrany członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

Dr hab. inż. Wacław Gierulski prof. PŚk – kieruje katedrą Inżynierii na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. W 2011r. został wybrany członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Innowacyjności, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy. 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych  na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W 2011 został wybrany członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, na kadencję 2011-2014.
 

Europejski poziom kształcenia. Powrót do listy artykułów