O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Nowe pieniądze, kolejne wyzwania Nowe pieniądze, kolejne wyzwania

O zadaniach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego rozmawiamy z TADEUSZEM SAYOREM, wiceprezydentem Kielc.

Jakie cele stoją przed Kieleckim Obszarem Funkcjonalnym?

Kielecki Obszar Funkcjonalny został utworzony na podstawie Porozumienia z dnia 14 stycznia 2014 określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz jej współfinansowania i realizacji – jesteśmy na etapie jej tworzenia. Strategia ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój gospodarczy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Ideą KOF jest wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządami miast i gmin skupionych wokół Kielc. Współpraca pozwoli na zbudowanie mechanizmów w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów o charakterze terytorialnym, wykraczającym poza jedną gminę. Realizacja wspólnych projektów będzie przygotowywać samorządy wchodzące w skład KOF do współpracy w zakresie realizacji wspólnych celów, a nie konkurowania o pieniądze z Unii Europejskiej.
W wyniku badań, analiz, warsztatów z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów zostały wypracowane cele jakie będzie realizował Kielecki Obszar Funkcjonalny. Duży nacisk będzie położony na stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy, poprawę wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej KOF, rozwój oferty edukacyjnej, szczególnie wzbogacenie oferty szkolnictwa zawodowego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Jakie są priorytety rozwojowe Kielc w nowej perspektywie unijnej?

Dokumentem, w którym zawarte są wszystkie wytyczne odnośnie nowego okresu programowania na lata 2014-2020 jest Umowa Partnerska. Wszystkie instytucje zaangażowane w budowanie Programów Operacyjnych muszą kierować się zasadami i wytycznymi z niej wynikającymi. Tam też są zapisane Cele i Priorytety Inwestycyjne, w ramach których będzie można realizować różne projekty. Trwają rozmowy z naszymi partnerami nad przygotowaniem list projektów, które samorządy planują wspólnie realizować. Kielce chciałyby w ramach ZIT nadal usprawniać połączenia komunikacyjne Kielc z gminami z KOF. Niektóre z gmin będą starać się o budowę dworców "przesiadkowych" dla mieszkańców podkieleckich miejscowości, z których dojeżdżaliby busami czy autobusami do pracy i szkół w stolicy regionu. Inne pomysły dotyczą termomodernizacji obiektów publicznych, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy ścieżek rowerowych na terenie całego obszaru funkcjonalnego i budowy centrum kształcenia zawodowego. Innym zadaniem będą działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np. zbiorniki wodne, ścieżki dydaktyczne. Będziemy podejmować również działania zmierzające do wpisania naszego Geoparku do sieci Geoparków europejskich. Ważne jest żeby te wszystkie inicjatywy były wspólnie realizowane przez partnerów, żeby były komplementarne i realizowały wspólne cele Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Proszę przybliżyć ideę ZIT; jaka będzie rola Kielc przy realizacji tego typu projektów?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowym instrumentem rozwoju regionalnego; istotą zastosowania ZIT jest wsparcie projektów ważnych, z punktu widzenia rozwoju ośrodków miejskich, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego. Rolą Kielc będzie podtrzymywanie współpracy jednostek wchodzących w skład KOF w celu koordynacji rozwoju i prowadzonych polityk, co można osiągnąć np. poprzez zapewnienie odpowiednich ram organizacyjnych (Porozumienie KOF) czy instrumentów zachęcających do współpracy (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Realizacja ZIT to także większa odpowiedzialność samorządów lokalnych za inwestowanie unijnych pieniędzy.

Nowe pieniądze, kolejne wyzwania Powrót do listy artykułów