O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Priorytety na czwartą kadencję Priorytety na czwartą kadencję

 WOJCIECH LUBAWSKI, prezydent Kielc od trzech kadencji, ma plany dalszego kierowania miastem. O zamierzeniach związanych z dalszym, dynamicznym rozwojem Kielc z Prezydentem rozmawia Paweł Treger.

– Kolejny raz zdecydował się Pan kandydować na prezydenta miasta – wobec tego jakie plany chce Pan zrealizować w ciągu najbliższych czterech lat?


– Długo zastanawiałem się, czy kandydować. Ostatecznie wpływ na moją decyzję mają pieniądze, które otrzymamy w kolejnej perspektywie unijnej, na lata 2014-20. Nie widzę siebie w roli świadka i obserwatora tego, co będzie się działo w Kielcach – wolę być aktywnym uczestnikiem tych przemian. Głównym założeniem moich działań będzie maksymalne wykorzystanie tych funduszy, chcę zrobić przynajmniej tyle, ile w ciągu ostatnich 12 lat. Przede wszystkim będę chciał kontynuować pracę nad dalszym rozwojem układu komunikacyjnego miasta poprzez budowę i rozbudowę następujących ciągów: dwujezdniowa ulica Witosa, dwujezdniowa Zagnańska, dwujezdniowa Radomska z węzłem Masłów, połączenie Olszewskiego z Witosa i co najmniej 20 km dróg rowerowych oraz remont ulic w dzielnicach peryferyjnych. Jednym z priorytetów będzie dalsze modernizowanie układu komunikacyjnego, tworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz drogami dojazdowymi do miasta, które pozwolą ominąć jego centrum, a także skomunikowanie między sobą dzielnic miasta. Podstawą polityki transportowej będzie strategia zrównoważonego rozwoju, prowadząca do osiągnięcia równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, osiąganiem celów społecznych i ochroną środowiska. Parkingi będą istotnym elementem polityki komunikacyjnej i ważnym instrumentem polityki przestrzennej miasta. W planach jest budowa parkingów wielopoziomowych na osiedlach, w sumie dziesięć lokalizacji. Parkingi te miałyby zostać objęte systemem „parkuj i jedź” skierowanym do osób, które dojeżdżają z przedmieść i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do centrum miasta.

– Czy równocześnie z rozwojem infrastruktury drogowej będzie się nadal rozwijał transport publiczny?

– Jednym z projektów planowanych do zrealizowania w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-20 jest zakup 20 sztuk autobusów niskopodłogowych o długości minimum 18 m, zasilanych gazem CNG. Planujemy też utworzenie kolejnych bus-pasów oraz budowę dwóch nowych pętli autobusowych („Częstochowska” i „Zagórze”) i budowę nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta. Innym planowanym zadaniem jest montaż Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem – na podstawie informacji rozkładowych oraz bieżącej pozycji wszystkich autobusów, w powiązaniu z informacjami o sytuacji na węzłowych skrzyżowaniach, wprowadzona byłaby „zielona fala” dla autobusów komunikacji miejskiej. System sterowałby sygnalizacją świetlną na wybranych skrzyżowaniach – poprawiając bezpieczeństwo ruchu, skracając czas przejazdu i obniżając koszt funkcjonowania transportu publicznego. Planujemy też przeprowadzenie w najbliższych latach kompleksowych badań ruchu. Niewykluczone, że ich efektem będzie radykalne przemodelowanie siatki połączeń ZTM Kielce. Mamy satysfakcję, że według tygodnika „Wspólnota”, pisma samorządu terytorialnego kielecki transport publiczny jest najlepszy w Polsce, ale to motywuje nas do dalszego rozwijania transportu.

– Ciągle trudnym problemem jest brak pracy dla młodych ludzi…

– To nie jest jedynie nasz lokalny problem, my szukamy swoich rozwiązań: Kielecki Park Technologiczny zostanie powiększony o kilkanaście hektarów, dwa budynki biurowe i cztery hale produkcyjne, co powinno dać pracę kilku tysiącom szczególnie młodym ludziom. Będziemy pracować nad procesem umiędzynarodowienia i rozszerzeniem działalności KPT, a ambicją naszą jest, by przy pomocy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej był to największy i najlepszy Park Technologiczny w naszym kraju. Już dziś ponad 70 proc. KPT stanowią firmy sektora IT. Kielecki Park Technologiczny to innowacyjne środowisko biznesowe, funkcjonujące w obrębie nowoczesnej infrastruktury. W ramach Parku funkcjonują dwie strefy: Inkubator Technologiczny, będący kompleksowym i profesjonalnym wsparciem dla nowych firm oraz Centrum Technologiczne przeznaczone dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy swój rozwój opierają o innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji i usług. W ramach KPT odbudujemy szkolnictwo zawodowe przez wybudowanie i wyposażenie w najnowszy sprzęt Kieleckiego Centrum Kształcenie Praktycznego. Będziemy przygotowywać młodych ludzi do zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Wzrost zamożności obywateli Kielc widzę przede wszystkim we wzroście usług. Może to systematycznie następować poprzez dynamiczny rozwój Targów Kielce, naszych uczelni oraz poprzez wzrost liczby wydarzeń ponadregionalnych w obszarach sportu i kultury. Targi Kielce to trzeci ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów targowych w Polsce. To 90 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej, w tym 36 tys. w siedmiu pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce odwiedza rocznie ponad 210 tys. zwiedzających i gości z 56 krajów i blisko 6,5 tys. wystawców. W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw, konferencji, seminariów i koncertów.

– Niewątpliwie rozwój Targów Kielce znacznie przyczynił się do rozwoju tzw. turystyki biznesowej, w której podróże są powiązane z wykonywanym zawodem. Żeby można było szybciej się przemieszczać – znów pytanie o lotnisko…

– Nadal uważam, że budowa Lotniczego Portu Regionalnego w Obicach to warunek rozwoju województwa świętokrzyskiego i samych Kielc. Pomimo wielu trudności natury administracyjnej i politycznej, miasto nie przestanie przygotowywać wymaganych dokumentów dających szansę na stworzenie najpierw dokumentacji wykonawczej, a później samej realizacji. Istnieje już projekt portu lotniczego, a pamiętajmy: Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce, Institute of Design Kielce ich rozwój i rozwój samego miasta w XXI wieku nie jest możliwy bez lotniska! Na wszelkie możliwe sposoby i przy pomocy wszelkich dostępnych narzędzi nadal będziemy przekształcać Kielce w dynamiczny ośrodek gospodarczy z nowoczesną infrastrukturą, by ułatwić działalność inwestorom. Musimy pamiętać, że właśnie infrastruktura, a więc, między innymi, dobra komunikacja z naszym miastem, jest jednym z kluczy do sukcesów.

– Zatem jakie cele związane z rozwojem infrastruktury wyznacza Pan sobie na najbliższe lata?

– Po dokończeniu realizacji projektu unijnego z perspektywy 2007 - 2014 „Ochrona wód podziemnych Kielc” wykonamy dwa dalsze projekty, po których nasze miasto będzie uzbrojone w kanalizację i wodociąg w ponad 95 proc. W 2016 roku rozpocznie działanie Fabryka Utylizacji Śmieci w Promniku, co spowoduje, że przestaniemy lokować odpady komunalne na wysypiskach. W ciągu nadchodzącej kadencji w ramach oszczędności energii przewiduję termomodernizację 32 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli. Ponad 50 proc. lamp ulicznych zostanie wymienionych na nowoczesne, oszczędne rozwiązania. Planujemy również rozpoczęcia realizacji osiedla Dąbrowa II, co zmusza do uzbrojenia terenu w główne ciągi komunikacyjne i główne ciągi mediów. Przygotujemy do realizacji duży obszar pod budownictwo wielorodzinne na Malikowie. Za pośrednictwem TBS-u będziemy systematycznie zaspakajać potrzeby mieszkaniowe kielczan. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają taką potrzebę i ogromne zainteresowanie takim rozwiązaniem. Dla seniorów, obok istniejących już trzech budynków „Złotej Jesieni”, wybudujemy dwa kolejne.

– Co z pomocą dla najuboższych?

– Wobec zjawiska silnego rozwarstwienia społecznego pod względem zamożności, wynikającego z polityki państwa, musimy utrzymywać wysoki poziom wsparcia dla tych, którzy nie radzą sobie w tych trudnych czasach. Szacuje się, że w Kielcach jest około siedmiuset bezdomnych. Regularnie ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie korzysta 18 tysięcy osób. Rocznie miasto na pomoc najuboższym przeznacza niemal 200 milionów złotych. Z tej puli wypłacane są zasiłki, utrzymywane noclegowanie, świetlice i schronisko, będziemy nadal utrzymywać ten poziom pomocy dla najuboższych. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych, dla których bieda może być wyrokiem na całe ich życie. W ciągu mojego sprawowania funkcji prezydenta Kielc utworzyłem ponad 40 placówek wspierających najbardziej potrzebujących; są to kluby młodzieżowe, osiedlowe, ośrodki wsparcia niepełnosprawnych, chorych. Przez najbliższą kadencję obiecuję utrzymywać je. Nadal będziemy wspierać instytucję Rodziny Zastępczej, co w Kielcach wydaje się być prowadzone wzorowo. Przez ostatnią dekadę zlikwidowaliśmy kilka domów dziecka, zostawiając jeden, a te dzieci, które były sierotami, dzisiaj mają nowe rodziny.

– Dziękuję za rozmowę.

Priorytety na czwartą kadencję Powrót do listy artykułów