O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Ćwierć wieku SIP-H Ćwierć wieku SIP-H

Refleksje historyczne, wyróżnienia dla przedsiębiorców, statuetki dla Novatorów i koncert muzyki filmowej to najważniejsze akcenty uroczystości z okazji 25-lecia Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która odbyła się 21 października w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową kieleccy przedsiębiorcy założyli w 1990 roku. Wstępowali do niej dobrowolnie, by wspólnie rozwiązywać problemy środowiska. Rozpoczęli budowę organizacji, której zadaniem jest wspierać prowadzenie biznesu i wpływać na decyzje władz dotyczące gospodarki. Misja ta nie straciła na aktualności, a SIPH przebyła długą drogę. Dziś to bardzo aktywna organizacja samorządu gospodarczego i instytucja otoczenia biznesu, zrzeszająca ponad 130 firm.
Wykorzystała wielką szansę związaną ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jako jedyna w kraju izba gospodarcza – Regionalna Instytucja Finansująca we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – uczestniczy we wdrażaniu unijnych programów wsparcia. To pozwoliło umocnić się organizacyjnie, zdobyć kompetencje i rozwinąć ofertę usług dla przedsiębiorców.
Od początku funkcjonowania programów wsparcia za pośrednictwem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przedsiębiorcy województwa świętokrzyskiego otrzymali ponad 700 milionów złotych dotacji na innowacje. Ponad 598 milionów złotych dotacji to efekt wdrażania sześciu działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Prezydent Izby, jako pełnomocnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podpisał z beneficjentami – przede wszystkim firmami sektora małych i średnich przedsiębiorstw – w sumie 313 umów, których realizację SIPH nadzoruje. Powstaną inwestycje o łącznej wartości 1 miliard 122 miliony złotych.
Izba także realizuje projekty ze wsparciem unijnym. Jest założycielem i liderem Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR”. Najważniejsze osiągnięcie klastra to opracowanie nowych technologii, będących rezultatami 6 projektów badawczych, dofinansowanych ze środków PO Rozwój Polski Wschodniej. SIPH utworzyła w 2014 roku Staropolski Fundusz Kapitałowy, którego celem jest inkubacja innowacyjnych firm. Jest również partnerem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Od 2015 roku koordynuje działalność dwóch konsorcjów stymulujących rozwój kluczowych specjalizacji regionu: zasobooszczędnego budownictwa i branży metalowo-odlewniczej.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa świadczy usługi m.in. w dziedzinie kojarzenia partnerów, legalizacji dokumentów handlowych, doradztwa i szkoleń. Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH upowszechnia wiedzę w zakresie polityk Komisji Europejskiej i ma dostęp do Międzynarodowej Bazy Ofert Współpracy – Business Cooperation Database, w której znajduje się ponad 3000 ofert firm z całej Europy.
Od 1 stycznia 2008 roku działa Sąd Arbitrażowy przy SIPH. To jedyna w regionie instytucja polubownie rozstrzygająca spory gospodarcze. Izba wydaje biuletyn „Przedsiębiorczość świętokrzyska”. Od 2007 roku promuje najlepsze przedsięwzięcia innowacyjne w województwie świętokrzyskim nagrodą NOVATOR. Solidnym firmom przyznaje „Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca”.
SIPH wspiera władze w staraniach o rozwój regionu, jest do dyspozycji społeczeństwa na potrzeby takie, jak w 1998 roku. Stała się wtedy ośrodkiem, który skutecznie pokierował ruchem na rzecz obrony województwa.
– Nasza organizacja wiele zawdzięcza swoim liderom. Prezydent Michał Chałoński rozpoczynał w trudnym okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej. Prezydent Ryszard Zbróg znakomicie wykorzystał otwarcie na Europę dla umocnienia Izby. Obaj mogli liczyć na aktywność przedsiębiorców tworzących Zarząd, Radę Główną i Komisję Rewizyjną oraz pracowników Biura – podkreśla prezydent SIPH Cezary Tkaczyk. – Będziemy wspomagać firmy w jak najlepszym wykorzystaniu funduszy unijnych na lata 2014-2020. Nie ustajemy też w poszukiwaniu nowych form działalności, bo najlepszy sposób, by przewidzieć przyszłość, to ją współtworzyć.
Dorobkowi 25 lat SIPH poświęcona jest monografia autorstwa dr. Cezarego Jastrzębskiego. Przedstawiono w niej genezę powstania, główne kierunki działalności i agendy Izby. Ważne miejsce zajmuje rozdział na temat heroicznej walki w obronie województwa.
 

Ćwierć wieku SIP-H Powrót do listy artykułów